Evie Ladin Band w/ Keith Terry, Erik Pearson & Dane Miller.